All Rights Reserved.
HOME   |   NEWS    |   Paintings   |   Photography    |    Writing    |    Video    |    Meet VENUS    |    Opinions    |     Awards    |    Links    |   Contact
WRITING
by VENUS
ARTICLE
10 COMMANDMENTS
by MOSES / simplified by VENUS
American / Kosovar version
English / Albanian language
1.    I am the Lord thy GOD: thou shalt have no other gods before me
2.    Thou shalt not make unto thee any graven image
3.    Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain
4.    Remember the Sabbath (Satur(n)day) to keep it holy
5.    Honor thy father and thy mother

6.    Thou shalt not kill
7.    Thou shalt not steal
8.    Thou shalt not commit adultery
9.    Thou shalt not bear false witness
10.  Thou shalt not covet
1.    Unë jam Perëndia ZOTI yt: përveq meje Zot tjetër nuk ke
2.    Adhurim, idhuj tjerë s'bën t'i bësh vetit
3.    Emrin e Perëndisë Zotit tënd s'bën t'a përdorësh kot
4.    Ditën Sab(b)a(t)h (Shtunë) mos harro t'a mbash të shenjtë
5.    Ndero babanë tënd dhe nënën tënde

6.    Me vra kënd nuk bën
7.    Me vjedhë nuk bën
8.    Me tradhëtu gruan / burrin nuk bën
9.    Dëshmitar i rrejshëm s'bën me qenë
10.  Me lakmu nuk bën
10 Commandments brought to humanity by Moses from GOD once upon a time
* SATURN - planet named after the Roman God of Agriculture
* VENUS - planet named after Roman Goddess of Love and Beauty

( 10 Urdhëresat që ju dhanë njerëzimit prej Moisiut (Moses) nga ZOTI njëhere e në një kohë)
* Planeti SATURN -  është emruar nga Zoti Romak i Agrikultivimit (Bujqësisë, Farmës, Tokës)
* Planeti VENUS  - eshte emruar nga Perendesha Romake e dashurise dhe bukurise
VENUS = VENERA

* * * * *
Friday = Venus Day
Saturday = Saturn Day
Sunday= Sun Day
JESUS = ALL OF THE ABOVE (3 days)
10 COMMANDMENTS  //  10 URDHËRESAT